جعبه ریویزیون کارکدک

جعبه ریویزیون کارکدک

  • دارای کلید ایست اضطراری جهت جلوگیری از حرکت ناخواسته آسانسور
  •  دارای کلید وضعیت نرمال و رویزیون
  • دارای کلید برای حرکت آسانسور در وضعیت رویزیون
  • مجهز به کلید RUN جهت افزایش ایمنی
  • استفاده از برچسب برای نام گذاری ترمینالها
  • استفاده از ترمینالهای استاندارد با تفکیک رنگ، برای جداسازی
  • دارای جعبه مقاوم با رنگ الکترو استاتیک
  • ابعاد مناسب : ۳۰cm x 35cm