برد اعلام طبقات

برد اعلام طبقات

  • در ۲ مدل On board و جداگانه
  • تعویض آسان برد با توجه به سوکتی بودن اتصالات آن
  • ارتباط سریال توسط استاندارد RS485
  • تنوع در آهنگ
  • تنوع در اعلام های خاص
  • تغییر هماهنگ اعلام با نمراتور